Op alle overeenkomsten met Escooterverhuur Heuvelland zijn de volgende huurvoorwaarden van toepassing ;

Onder verhuurder wordt verstaan     : Escooterverhuur Heuvelland KvK78436230

Onder het gehuurde wordt verstaan : Scooter(s) met alle toebehoren

Onder de huurder wordt verstaan     : Hoofdhuurder (verantwoordelijk voor al het gehuurde)

Artikel 1.
Huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Verhuurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.

Artikel 2.
Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de hier beschreven huurvoorwaarden. De huurder moet in bezit zijn van een geldig rijbewijs om de scooter te mogen besturen. Dit is voor aanvang van de huur door de verhuurder vastgesteld.

Artikel 3.
Huurder (ondergetekende) dient zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wetgeving en verkeersregels en verplicht zich om uitsluitend verharde wegen en geasfalteerde fietspaden te gebruiken en daarbij altijd op een verantwoorde en tevens verantwoordelijke manier met het gehuurde om te gaan. Alle herstel- en/of reinigingskosten ten gevolge van het begaan van onverlaagde stoepranden, bospaden, onverharde danwel veldwegen worden achteraf in rekening gebracht.

Artikel 4.
Het is ten strengste verboden om;
a. Alcohol, drugs en/of medicijnen te gebruiken die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden
b. Te claxonneren (toeter gebruiken) als er zich geen gevaarlijke situatie voordoet
c. Het voertuig technisch te modificeren
d. De scooter zwaarder te belasten dan 200 kg
e. De trottoirbanden op en af te rijden dan wel op het trottoir te rijden.
f. Op onverharde wegen te rijden

Artikel 5.
De scooter is WA verzekerd. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade gemaakt door hem en medebestuurders. Alle schade (inclusief diefstal) aan scooters of andere spullen van de verhuurder, hoe ook genaamd of veroorzaakt, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van schuld door de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, direct en onmiddellijk vergoeden. Bij het niet onmiddellijk voldoen van de totale schade zijn niet alleen de kosten van de schade maar ook alle verhaalkosten, zoals gevolgschade, voor rekening van de huurder. Het eigen risico voor de huurder van de WA verzekering bedraagt 175,- euro.

Artikel 6.
Huurder en medehuurders dragen te volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de medehuurders met het gehuurde aan zichzelf en-of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

Artikel 7.
Het huren van de scooter geschiedt op eigen risico. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke vorm dan ook ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en-of (hun) goederen.

Artikel 8.
Bij diefstal-vermissing van de scooter is de huurder aansprakelijk voor de waarde van de vervanging. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 9.
Het is huurder en medehuurders niet toegestaan het gehuurde aan derden in gebruik of onderhuur af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Tenzij anders vastgelegd.

Artikel 10.
Bij een vroegtijdige terugbezorging van het gehuurde vindt geen restitutie plaats van huurgelden. Bij
tijdsoverschrijding van de overeengekomen huurperiode geldt een te betalen toeslag van € 10,- euro per scooter. Indien de gehuurde scooter(s) niet op tijd is binnen de maximaal afgesproken termijn bij de verhuurder is teruggebracht, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat de scooter te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van € 150,- per dag

Artikel 11.
Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie.

Artikel 12.
Verhuurder heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden,zonder kosten wederzijds, te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

Artikel 13.
Bij aflevering van de scooter worden mondeling enkele gebruikers- en veiligheidsaspecten alsmede de werking van het voertuig doorgenomen. De Gebruikersvoorwaarden en gebruikersafspraken alsmede alle door verhuurder gegeven instructies dienen direct, onverwijld en onverkort door de huurder dan wel bestuurder te worden opgevolgd en uitgevoerd.

Artikel 14.
De scooter wordt met volle accu verhuurd. Reeds nu voor alsdan verstrekt huurder een onherroepelijke volmacht aan verhuurder om na de huurperiode dan wel bij huurders afwezigheid alle inname-en eindcontrolewerkzaamheden uit te voeren, daarbij alle mogelijke veroorzaakte dan wel ontstane schade vast te stellen en deze in rekening te brengen bij de huurder.

Artikel 15.
Wij vragen geen borg bij verhuur van de scooter(s). Voor het huren dient er door de (hoofd) huurder wel een formulier ondertekend te worden waarin hij/zij verklaart elke vorm van schade en of diefstal van de scooter(s) te vergoeden. De huurder is volledig aansprakelijk voor elle mogelijke kosten in deze. Beperking van het eigen risico tot maximaal € 175,- per schade per gehuurde scooter, is slechts mogelijk tegen betaling vóórafgaand aan de huurperiode van een premie als afkoopsom van € 10,- per scooter. Bij diefstal dan wel verduistering dan wel vermissing blijft huurder onverminderd ten alle tijden volledig aansprakelijk voor alle hierdoor ontstane schade.

Artikel 16.
EENMALIGE MACHTIGING: indien gedurende de huurovereenkomst dan wel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kosten voortvloeien machtigt huurder hierbij verhuurder middels eenmalige machtiging dit in rekening te brengen.

Artikel 17.
Bij reserveringen vanaf 2 of meer scooters dient minimaal 10% van de totale huursom vooraf betaald te worden.

Artikel 18.
Annuleren van een reservering kan kostenloos tot 1 week voor de huurdatum. Tot 2 dagen voor de huurdatum als de weersverwachting op de huurdatum zeer slecht blijkt te zijn.Wilt u de reservering in de week voor de huurdatum annuleren , dan zijn hier kosten aan verbonden van 10 euro per scooter. Indien de huurder de reservering annuleert op de huurdatum zelf dan wordt 50 % van de totale huursom in rekening gebracht. In geval van no-show (niet op komen dagen dan wel niet afbellen van de reservering) wordt de gehele huursom in rekening gebracht.

Artikel 19.
De huurder / medehuurders mag niet met de scooter de grens over naar Belgie of Duitsland, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 20. 

Verkeersboetes, parkeerkosten en ander kosten die u tijdens de huurperiode met de huurscooter maakt, zijn voor rekening van de huurder. Facturen hiervan die aan ons worden geadresseerd, worden door ons betaald en vervolgens bij u gedeclareerd. Het kan voorkomen dat wij uw gegevens moeten doorgeven aan een instantie die rechtstreeks contact met u wil opnemen.

Artikel 21.
De huurder dient de scooter te parkeren op een veilige en zichtbare plaats en het meegeleverde slot te gebruiken als de scooter onbeheerd wordt achtergelaten. Dit om risico op diefstal van de scooter te voorkomen dan wel te beperken.

Artikel 22.
Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijles, wedstrijden. Snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden

Artikel 23.
Bij schade dient de huurder binnen 24 uur een volledig ingevuld schadeformulier te overleggen en de huurder dient zich van enigerlei erkenning van schuld te onthouden. Huurder verklaart door ondertekening volledige medewerking te geven aan het verhalen van schade.

Artikel 24.
De polisvoorwaarden van de verzekering liggen bij verhuurder ter inzage en kunnen op verzoek toegezonden worden/ verstrekt worden.

Artikel 25.
Bij het niet direct, na het eerste gedane verzoek, voldoen van de totale schade komen naast de kosten van de schade ook alle andere verhaalkosten, waaronder wettelijke rente, incassokosten, gerechtelijke alsook alle buitengerechtelijke kosten ten laste van de huurder. Indien gedurende de huurovereenkomst dan wel na de huurperiode blijkt dat hieruit schade en/of kosten voortvloeien machtigt huurder hierbij verhuurder om zonder enig recht op terugboeking deze kosten dan wel het verschuldigde bedrag ná de huurperiode middels een machtiging af te schrijven van huurders bank- of girorekening. Dit geschied via een eenmalige machtiging.

Artikel 26.
Bij een technisch gebrek dient de verhuurder direct op de hoogte gebracht te worden. Kosten van eigenhandig inschakelen van vervangend vervoer worden niet vergoedt.

Artikel 27.
Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.